Remont komina i pokrycia papowego oraz montaż wyłazu dachowego w budynku przy ul. Olsztyńska 19 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont komina i pokrycia papowego oraz montaż wyłazu dachowego w budynku przy ul. Olsztyńska 19 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu komina i pokrycia papowego oraz montażu wyłazu dachowego w budynku przy ul. Olsztyńska 19 w Giżycku  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
24-06-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Olsztyńska 19.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Remont 1 komina (zlokalizowanego na połączeniu głównej połaci i dachu lukarny od strony podwórka):

  – skucie luźnych tynków i czapy betonowej

  – przemurowanie górnej warstwy cegieł komina

  – wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

  – wykonanie nowej czapy betonowej z kapinosami

  – wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do pozostałych kominów farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

  – wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

  -uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 2. Remont pokrycia papowego dwóch lukarn :

  – wymiana izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 20cm w połaci dachowej wokół komina szer. ok. 1,0m (uwzględnić demontaż i montaż deskowania oraz montaż paroizolacji)

– doszczelnienie połaci dachowej izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 20cm na połączeniu dachu papowego ze ścianami zewnętrznymi lukarn szer. ok. 1,0m (uwzględnić demontaż i montaż deskowania oraz montaż paroizolacji)

– demontaż i ponowny montaż istniejących rynien

– wymiana dwóch wywiewek na kominki systemowe dostosowane do pokryć papowych

– wykonanie nowych obróbek blacharskich w okapach, przyściennych attyki oraz na połączeniu z dachem pokrytym dachówką

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 1. Montaż wyłazu dachowego w połaci od strony ul. Olsztyńskiej :

  – montaż wyłazu dachowego w połaci pokrytej dachówką (wyłaz otwierany na bok z ogranicznikiem i blokadą rozwarcia skrzydła)

  – montaż drabiny drewnianej do włazu dachowego

  -montaż ławy kominiarskiej pod wyłazem dachowym oraz stopni kominiarskich umożliwiających dostęp do połaci nad lukarną

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania i warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały