Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 3 Maja 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 3 Maja 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatki schodowej zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0806-2022r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję remont klatki schodowej z pominięciem korytarza z wejściem od strony ulicy 3 Maja:

 1. Zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów.
 2. Szpachlowanie ubytków tynku na ścianach i sufitach.
 3. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 4. Montaż płyty gipsowo-kartonowej na skosach dachu i suficie poddasza
 5. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 6. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 7. Położenie struktury żywicznej ścian do wysokości 1,5 od posadzki– kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 8. Czyszczenie i malowanie balustrady.
 9. Czyszczenie i malowanie drewnianej zabudowy wejścia do piwnicy wraz z drzwiami.
 10. Naprawa lub wymiana uszkodzonej deski spocznika.
 11. Wymiana parapetów wewnętrznych na plastikowe w kolorze białym.
 12. Malowanie drewnianych biegów i spoczników klatki schodowej – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 13. Malowanie drzwi wraz z ościeżnicą prowadzących na korytarz z wejściem od strony 3 Maja – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 14. Malowanie rur instalacyjnych farbami olejnymi.
 15. Montaż kątownika aluminiowego zewnętrznego przy wejściu do budynku zabezpieczającego krawędź glifu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.