Przegląd okresowy budynku – Suwalska 5A

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE

„Przeglądu okresowego budynku przy ul. Suwalskiej 5A w Gajewie/Giżycku w myśl art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane”.

 

Zakres: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego budynku przy ul. Suwalskiej 5A w Gajewie/Giżycku zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z wyłączeniem przeglądu instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i przeglądu przewodów kominowych a obejmujący wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (przegląd pięcioletni) z uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (przegląd roczny).

 

Wymagania: Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia budowlane uprawniające go do kontrolowania stanu technicznego budynków, oceniania stanu technicznego sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych bądź dysponować osobą/osobami posiadającymi w/w uprawnienia.

 

Termin realizacji: maksymalnie 14 dni roboczych od daty zlecenia.

 

Opis budynku: Budynek wybudowany w 1999r. z przeznaczeniem na cele hotelowe. W 2011r. przebudowany na cele mieszkalne. Obiekt wolnostojący, 4 kondygnacyjny, z poddaszem mieszkalnym, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany nośne zewnętrzne warstwowe z gazobetonu ocieplone styropianem. Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej pokryty dachówką:

Wymiary budynku:                 37,32m x 39,02m

Wysokość budynku:                15,75m
Kubatura budynku:                 8923,9m3
Całkowita pow. użytkowa:   2319,1m2 + 149,1m2 (tarasy balkony)
Ilość lokali:                                 33 mieszkalne + 5 garaży

Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków.

 

Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 1 udostępnionego przez Zamawiającego i złożona wraz z załącznikami , to jest:

  • aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  • potwierdzeniem posiadania stosownych uprawnień budowlanych wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
  • kopią aktualnej polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dopuszcza się składanie ofert obejmujących wyłącznie całość zakresu zamówienia.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 11-03-2014r. do godz. 1000.

 

Pliki do pobrania:  

 pdf (1)