Prace remontowe ul. 3-go Maja 15

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KLATEK SCHODOWYCH, COKOŁU I GZYMSU DACHOWEGO W BUDYNKU PRZY ULICY 3-GO MAJA 15 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych, cokołu i gzymsu dachowego zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 17-01-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 15. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)