Prace projektowe – ul. Daszyńskiego 13A w Giżycku

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Giżycku przy ulicy Daszyńskiego 13A zaprasza do złożenia oferty na :

Wykonanie dokumentacji technicznej na drenaż opaskowy budynku łącznie z mapą do celów projektowych i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 w terminie do dnia 2705-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 13A.

Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest P. Jarosław Chomicz – tel. 509763217

mapa – zakres zadania

warunki przyłączenia do sieci deszczowej.