Prace kosztorysowe – Dąbrowskiego 10 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE:

 

„WYKONANIE KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA USTEREK W BUDYNKU PRZY
UL. DĄBROWSKIEGO 10 W GIŻYCKU”

Kosztorys należy sporządzić na podstawie protokołu z przeglądu technicznego budynku udostępnionego przez Spółkę ADMINISTRATOR (w załączniku – pdf).

Oferta powinna zawierać kwotę brutto i termin realizacji kosztorysu inwestorskiego.

Osoba uprawniona do kontaktów: Kazimierz Moszyk – ins. nadzoru,
tel. 87 428 29 62   lub   502 631 365.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 18-11-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 10.

Protokół z przeglądu technicznego