Prace budowlane – Żeglarska 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERTY NA WYKONANIE :

ROZBUDOWY ŚMIETNIKA

Zamawiającym jest :

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Żeglarskiej 7 w Giżycku

      NIP 845-19-59-080, Regon 280471716

Przedmiotem  jest rozbudowa śmietnika pod istniejącym tarasem, w oparciu o istniejącą konstrukcję obiektu, jako powiększenie istniejącego pomieszczenia.

Termin wykonania  – do 31.10.2017 r.

Wymagane dokumenty: 1) wypełniony formularz oferty; 2) kosztorys ofertowy;
3)  zatwierdzony wzór umowy na wykonanie robót

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR, 11-500 Giżycko, Plac Grunwaldzki 11 w terminie do dnia 30-05-2017r. do godz. 13 00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 7 w Giżycku

Telefon do kontaktu : 519 727 910

Formularz oferty

Przedmiar

Wzór umowy