Prace budowlane – Warszawska 11 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Warszawskiej 11

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatki schodowej  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 0506-2018r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 11.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów.
 2. Schowanie w ścianach okablowania typu domofon, itp.
 3. Szpachlowanie ubytków tynku na ścianach i sufitach.
 4. Demontaż nieużywanych elementów typu okablowanie, karnisze itp.
 5. Montaż kątowników aluminiowych.
 6. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym  
 7. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
 8. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii.
 9. Malowanie balustrady po wcześniejszym oczyszczeniu ze starych powłok.
 10. Malowanie drzwi do piwnicy (drewnianych) po wcześniejszym oczyszczeniu ze starych powłok.
 11. Ułożenie płytek gresowych na biegach i podestach klatki schodowej oraz wykonanie cokołów z tych płytek.

  Płytki gresowe powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

Informacje szczegółowe:

 1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.