Prace budowlane – Warszawa 12

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Warszawska 12, Nr 640, w Giżycku

II Przedmiot zamówienia :

Wymiana poziomów wodnych z zaworami podpionowymi w piwnicach budynku

Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 12 w Giżycku

III Zakres prac:

1. demontaż starego rurociągu instalacji wodnej z zaworami w piwnicy budynku -od wodomierza głównego do pionów

2. montaż nowego rurociągu wodnego z rur stalowych ocynkowanych

3. montaż zaworów podpionowych w obrębie korytarza piwnicznego – kulowych

wzmocnionych

4. izolacja rurociągu – ochrona przed zamarzaniem

5. zamurowanie , zatynkowanie i podmalowanie w razie potrzeby przebić oraz uprzątnięcie

terenu po zakończeniu prac

 

 

 

 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

organizację zakupu materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania

 • organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;

 • uporządkowanie pomieszczeń , urządzeń i armatury po robotach,

 • zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • zabezpieczenie miejsca pracy,

 • odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.

IV Termin realizacji :

31.05.2015

V Opis przygotowania oferty i informacja o udzielaniu wyjaśnień

1. Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót ( odwiedził i zbadał miejsce robót) gdyż wyklucza się możliwość . roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

1.1 W celu obejrzenia instalacji wodnej podlegającej wymianie, prosimy kontaktować się z Panem/Panią :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zarządcy budynku jest P. Małgorzata Kraśnicka –

tel. 87-428-25-98

VI Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz oferty cenowej

 2. Podpisany wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia

5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , dostarczona najpóźniej do dnia podpisania umowy. Może być kserokopia dokumentów ubezpieczeniowych.

VII Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Administratora sp. z o. o. w Giżycku ,

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

 1. Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2015 godz 10:00

 2. Otwarcie ofert dn. 27.03.2015 godz. 10:10 – siedziba Administratora sp. z o. o. w Giżycku,

ul. Pocztowa 3 , pok. nr 8

VIII Kryterium oceny ofert:

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto będąca sumą ceny netto i obowiązującym podatkiem VAT oraz wiarygodność Firmy i jakość wcześniej wykonywanych robót.

Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę może być negocjowana przed podpisaniem umowy .

Po tym czasie cena jest ostateczna i nie będzie negocjowana

Przed podpisaniem umowy uzgodniona będzie kwestia nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót.

Zamawiający o wyborze oferty powiadomi Wykonawców indywidualnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.

Formularz oferty cenowej

Firma : ……………………………………………………………………………………………………..

 

Z siedzibą w ………………………………………przy ul. ………………………………………….

 

REGON …………………………………………….

 

NIP …………………………………………………..

 

tel…………………………….. faks………………………………..mail……………………………………..

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wymianę poziomów wodnych z zaworami podpionowymi w piwnicach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawskiej 12 w Giżycku , po zapoznaniu się z warunkami umowy, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. robót – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty za następującą cenę ryczałtową

 1. Cena ryczałtowa brutto :…………………………………………………………

słownie :………………………………………………………………………………………………….

2. Oświadczamy ,że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zakresu robót

 1. Oświadczamy ,że dokonaliśmy własnego przedmiaru zakresu i oceny warunków wykonania robót

 1. W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ( uprawnionej do realizacji usługi) będzie przedstawiciel Wykonawcy w osobie:

………………………………………………………………………..tel. kontaktowy……………………………………

 1. Oświadczamy ,że akceptujemy warunki wykonania i rozliczenia robót określone w projekcie umowy

6. W załączeniu przedstawiamy wykaz wykonanych robót o podobnych zakresach zrealizowanych przez naszą firmę w ostatnich trzech latach

…………………………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy

………..…………………………dn……………………………….

Umowa nr 13/2015

 

zawarta dnia …………..2015r w Giżycku pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nr 640, 11-500 Giżycko ul. Warszawska 12

posiadającą NIP – 845-17-94-271, REGON – 790661534, zwanym dalej

w umowie „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

 

Spółka z o.o. „Administrator”

11-500 Giżycko

ul. Pocztowa 3

 

którą reprezentuje

1. Małgorzata Kraśnicka Prokurent

 

a ………………………………………………………………………………………………………………………

posiadającym NIP – …………………………………. , REGON – ……………………………………

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych o następującej treści:

 

§ 1.

[ przedmiot umowy ]

 

1. Przedmiotem umowy jest robota budowlana polegająca na wymianie poziomów wodnych z zaworami podpionowymi w piwnicach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 12 w Giżycku w zakresie:

1. demontaż starego rurociągu instalacji wodnej z zaworami w piwnicy budynku – od wodomierza głównego do pionów

2. montaż nowego rurociągu wodnego z rur stalowych ocynkowanych

3. montaż zaworów podpionowych w obrębie korytarza piwnicznego – kulowych

wzmocnionych

4. izolacja rurociągu – ochrona przed zamarzaniem

5. zamurowanie , zatynkowanie i podmalowanie w razie potrzeby przebić oraz

uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac i zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr.1 do umowy.

2. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji prac objętych umową dostarczy Wykonawca własnym transportem i na własny koszt

3. W trakcie wykonywania prac Wykonawca wbudowywać będzie wyłącznie materiały fabrycznie nowe, nie posiadające wad fizycznych ani prawnych posiadające niezbędne atesty i certyfikaty. Atesty i certyfikaty Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

§ 2.

[Termin realizacji , gwarancje]

 1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: ………………………….2015r
 2. Termin zakończenia realizacji umowy: 31.05.2015r
 3. Niezależnie od rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ………………………………………..miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu obioru końcowego. Gwarancja na urządzenia i materiały udzielona zostanie według gwarancji producenta.

 4. Gwarancja, o której mowa w ust. 3, nie obejmuje normalnego zużycia zastosowanych materiałów, a także wad spowodowanych niezgodnym z przepisami technicznymi użytkowaniem inwestycji.

 5. O istnieniu wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

 6. W terminie 7 dni roboczych od doręczenia mu przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zaistnieniu wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany udzielić mu pisemnej odpowiedzi o terminie ich usunięcia, przy czym termin ten powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym

 7. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady lub usterki mają być usunięte, Zamawiający sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany, o ile wyznaczony termin będzie realny i możliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.

 8. Wykonawca w terminie określonym w ust. 6 albo ust. 7 dokona usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub usterek. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

 9. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad lub usterek.

 10. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających z ust. 6-9 Zamawiający, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia oraz 10% narzutem liczonym od wartości brutto kosztów usunięcia wad i szkód.

 11. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi

§ 3.

[Prawa i obowiązki Zamawiającego]

Zamawiający zobowiązuje się do :

 1. Przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy.

 2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

 3. Odbioru przedmiotu niniejszej umowy

 4. Terminowej zapłaty zamówienia

§ 4.

[Prawa i obowiązki Wykonawcy]

 1. Wykonawca zawiadomi z tygodniowym wyprzedzeniem mieszkańców budynku o terminie wykonania remontu poprzez wywieszenie w budynku zawiadomień o terminie realizacji remontu

 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że usługa zostanie wykonana zgodnie z zasadami etyki zawodowej, według najlepszej wiedzy i z dołożeniem wszelkiej staranności, przy zastosowaniu nowych materiałów posiadających niezbędne atesty i certyfikaty .

 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób sobie podległych lub działających w jego imieniu.

 4. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego obowiązującego w budynku

 5. Wykonawca ma obowiązek organizacji placu budowy ( wstawienie podlicznika energii elektrycznej)

 6. Wykonawca w okresie trwania umowy jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającemu

 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą wykonanych prób szczelności wykonanej instalacji oraz jakości, wytrzymałości, a także pochodzenia materiałów użytych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy – ( atesty ,certyfikaty ).

§ 5.

[Realizacja przedmiotu umowy]

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu będącego przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności w Ustawie Prawo budowlane

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe w związku z wykonaniem czynności i prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy

 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu wskutek działań prowadzonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia go na własny koszt.

§ 6.

[Odbiór przedmiotu umowy]

 1. Przedmiotem odbioru będą roboty budowlane określone w § 1. umowy

 2. O terminie odbioru robót Wykonawca powiadomi z siedmiodniowym wyprzedzeniem pisemnie Zamawiającego i mieszkańców budynku ( wywieszając ogłoszenie )

 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone ,że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek

 4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokóle odbioru końcowego po usunięciu ewentualnych usterek wpisanych do protokółu warunkowego.

§ 7.

[Osoby upoważnione do czynności w zakresie objętym umową]

 1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy są:

 2. Kazimierz Moszyk – inspektor nadzoru tel. –874282598

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może upoważnić inne osoby do wykonania ww czynności.

 1. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy są:

 2. ………………………………………………………………………………………………………………..

 3. Osoby wymienione w ust.1 nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.

§ 8.

[Wartość przedmiotu umowy]

 

 1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ( zał. nr 1 do niniejszej umowy) w wynagrodzeniu brutto ( które jest wartością całkowitą ) z tytułu wykonania umowy, zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

 1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy wynosi:

Cena zamówienia netto …………………………….. złotych

(słownie:…………………………………………………………………………………………………. )

Cena zamówienia brutto …………………………… złotych w tym VAT ……. %

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..)

 1. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2.

§ 9.

[Zasady płatności ]

 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone podpisanym protokółem końcowego odbioru robót, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury,

 2. Wykonawca nie może wystawiać faktur częściowych w trakcie wykonywania zadania. Jedyną formą płatności jest faktura końcowa po wykonaniu zadania.

 1. Na wystawionej fakturze Wykonawca wskaże jako nabywcę dostawy nw. podmiot:

 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 640, 11-500 Giżycko , ul. Warszawska 12

NIP – 845-17-94-271

 

Wykonawca prześle fakturę na adres:

Administrator spółka z o.o.

11-500 Giżycko

ul. Pocztowa 3

 

 1. Za datę płatności przyjmuje się dzień, uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą.

5. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

§ 10.

[Kary umowne , odstąpienie od umowy]

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 1 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 8 ust.2 z tytułu odstąpienia od umowy przed przystąpieniem do jej wykonania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem odstąpienia z powodu „siły wyższej” lub nie sprzyjających warunków atmosferycznych oraz niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust.1.

 3. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania bez zgody Zamawiającego decyzji niosących dla Zamawiającego skutki finansowe.

 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

 5. 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 8 ust.2 umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania roboty budowlanej określonym w § 2 ust.2

 6. 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 8 ust.2 umowy z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy w trakcie jej trwania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

 7. 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 8 ust.2 z tytułu nie przekazania dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 7 umowy

 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, gdy kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej szkody

 9. kary umowne Zamawiający potrąci z należnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktura VAT), na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11.

[pozostałe postanowienia umowy]

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem umowy, a w szczególności:

 3. przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo budowlane.

 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.
 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA