Prace budowlane – ulica Sikorskiego 5 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ KOMINÓW PONAD DACHEM W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 5 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachu oraz remontu kominów ponad dachem.

W zakres prac wchodzi:

1. Wymiana pokrycia dachowego – rozebranie pokrycia z dachówki, wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej.

2. Wymiana deskowania połaci dachowej, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji więźby i innych uszkodzonych elementów drewnianych.

3. Przemurowanie kominów.

4. Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

5. Montaż ław kominiarskich i płotków śniegowych.

Oferta powinna zawierać przedmiar oraz kosztorys ofertowy(szczegółowy) sporządzony przez Oferenta.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 28-02-2020r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 5.