Prace budowlane – ulica Olsztyńska 19 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Ocieplenie stropu poddasza w budynku przy ul. Olsztyńskiej 19 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie ocieplenia stropu poddasza  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2301-2020r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Olsztyńska 19.

Przedmiar robót budowlanych

1. Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej o gr. 20 cm o wsp. przewodności cieplnej λ=0,04 W/m2K. Wełna układana w dwóch warstwach po 10 cm na konstrukcji z łat drewnianych układanych krzyżowo – wełna mineralna układana między łatami. Ułożenie warstwy folii wiatroizolacyjnej. Ułożenie na konstrukcji z łat podłogi z płyt OSB gr. 25 mm. Powierzchnia prac 69 m2.

2. W miejscach skosów nieużytkowych wybranie ewentualnego gruzu oraz ułożenie wełny mineralnej o gr. 20 cm o wsp. przewodności cieplnej λ=0,04 W/m2K, dwie warstwy wełny po 10 cm. Ułożenie warstwy folii wiatroizolacyjnej. Powierzchnia prac 8 m2.

3. Opcjonalnie zabudowanie istniejącego otworu wejściowego na poddasze nieużytkowe i wykonanie wyłazu systemowego strychowego o wymiarze 1.2×0.8 m, wyłaz z izolacją termiczną.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.