Prace budowlane – ul. Żeglarska 2,4,6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Żeglarska 2,4,6” – Termin rozpoczęcia prac maj 2020r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych oraz zawilgoconej elewacji budynku  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 31-01-2020r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2,4,6.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuję : – skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej balkonowej wraz z okładziną z płyty styropianowej spodu płyty balkonowej, wykonanie hydroizolacji w systemie weber.dry PUR SYSTEM , wykonanie nowej wyprawy spodu płyty balkonowej– zerwanie zawilgoconej warstwy docieplenia ścian balkonowych, wysuszenie zawilgoconych elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie nowej warstwy docieplenia ściany balkonowej wraz z wykonaniem wyprawy (miejsca odkrywek zostaną wskazane podczas prowadzenia prac)

  wyczyszczenie i pomalowanie balustrad

 2. System hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM :– Na przygotowanej płycie balkonowej naniesienie polimerowo-cementowej warstwy szczepnej weber.rep 751– W technologii „mokre na mokre” wykonanie warstwy podkładowej z profilacją podłoża i właściwego spadku z zaprawy weber.floor 1000 lub weber.floor rapid

  – Po związaniu, na tak wykonanej warstwie podkładowej wklejenie nowych obróbek blacharskich (blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze zbliżonym do pozostałych balkonów, gr. min. 0,55mm) z użyciem żywicy weber.tec 827S z pełnym zabezpieczeniem przed ich kontaktem z warstwą hydroizolacji.

  – Zagruntowanie podłoża preparatem weber.prim EP 2K

  – Wykonanie hydroizolacji i jednocześnie warstwy wierzchniej z zastosowaniem wysoce elastycznej membrany hydroizolacyjnej weber.dry PUR seal z posypką kwarcową (kolor i granulacja zostanie wybrana przez Wspólnotę Mieszkaniową)

 3. Ilość balkonów do remontu min 9 balkonów od strony południowej, dokładna ilość określona będzie w trakcie prowadzenia prac
 4. Ilość zerwania i odtworzenia warstwy docieplenia ścian budynku – określona będzie w trakcie prowadzenia prac
 5. Oferta powinna zawierać :– cenę ryczałtową za wykonanie remontu m² płyty balkonowej (hydroizolacja + spód płyty balkonowej + malowanie balustrady)– cenę ryczałtową za wykonanie m² rozbiórki zawilgoconego docieplenia, osuszenia elementów konstrukcyjnych i odtworzenia elewacji ściany
 6. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 7. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 8. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 9. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 10. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 11. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.