Prace budowlane – ul. Żeglarska 2,4,6 w Giżycku – anulowano

Na wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej anulowano zapytanie ofertowe. Po korekcie zakresu prac i zmianie terminów zostanie ogłoszone ponownie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Żeglarskiej 2,4,6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatek schodowych zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1602-2021r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2,4,6.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

I Żeglarska 2 (klatka schodowa : zakres od wejścia z hali garażowej : poziom -1 do poziomu +1 : ściana wejście do mieszkań 1-5 włącznie)

 1. Szpachlowanie ścian i sufitów.
 2. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 3. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 4. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną powyżej lamperii – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 5. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii (1,6m od posadzki) – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 6. Przedsionek przed pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej – samo malowanie ścian i sufitu
 7. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej – samo malowanie ścian i sufitu, posadzka betonowa – uzupełnienie ubytków betonu, malowanie farbą do betonu + cokolik wysokości 10cm

II Żeglarska 4 klatka nr 1 (klatka schodowa : zakres od wejścia z hali garażowej : poziom -1 do poziomu +1 : ściana wejście do mieszkań 1-13 włącznie)

 1. Szpachlowanie ścian i sufitów.
 2. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 3. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 4. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną powyżej lamperii – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 5. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii (1,6m od posadzki) – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

III Żeglarska 4 klatka nr 2 (klatka schodowa : zakres od wejścia z hali garażowej : poziom -1 do poziomu +1 : ściana wejście do mieszkań 1-13 włącznie)

 1. Szpachlowanie ścian i sufitów.
 2. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 3. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 4. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną powyżej lamperii – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 5. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii (1,6m od posadzki) – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 6. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej – samo malowanie ścian i sufitu, posadzka betonowa – uzupełnienie ubytków betonu, malowanie farbą do betonu + cokolik wysokości 10cm

IV Żeglarska 6 (klatka schodowa : zakres od wejścia z hali garażowej : poziom -1 do poziomu +1 : ściana wejście do mieszkań 1-4 włącznie)

 1. Szpachlowanie ścian i sufitów.
 2. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 3. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 4. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną powyżej lamperii – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 5. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii (1,6m od posadzki) – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 6. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej – samo malowanie ścian i sufitu, posadzka betonowa – uzupełnienie ubytków betonu, malowanie farbą do betonu + cokolik wysokości 10cm

V Żeglarska 6 (poziom – 1 – przebudowa ścianek działowych zgodnie z załącznikiem)

 1. Przebudowa ścianek działowych zgodnie z załącznikiem, materiał cegła silikatowa.
 2. Montaż dwóch drzwi stalowych technicznych (komórki lokatorskie).
 3. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 4. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych nowych ścianach.
 5. Szpachlowanie ścian i sufitów (z wyłączeniem komórek lokatorskich)
 6. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną powyżej lamperii – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 7. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii (1,6m od posadzki) – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową (z wyłączeniem komórek lokatorskich)

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w dwóch wariantach : zakres prac I-IV oraz V.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac. Planowany termin zakońćzenia prac remontowych – 15 kwiecień 2021r.

6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

7. Wykonawca przekaże Inwestorowi kserokopię polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

przebudowa przedsionka Żeglarska 6, poziom -1