Prace budowlane – ul. Żeglarska 2,4,6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Montaż nasad kominowych typu turbowent w budynku przy ul. Żeglarskiej 2,4,6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu nasad kominowych typu turbowent i niezbędnych prac towarzyszących.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie materiałów przedstawionych przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 3101-2020r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeglarska 2,4,6.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej jednostkowej ceny ofertowej. Załączone materiały są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

DCIM167C23HDYUN_0011.