Prace budowlane – ul. Żeglarska 2,4,6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont schodów od placu zabaw do zjazdu do hali garażowej w budynku przy ul. Żeglarska 2,4,6

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu posadzki schodów zejściowych, naprawy ściany muru oporowego, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej, montaż balustrady zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2308-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2,4,6.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuję : naprawę stopni schodowych i spoczników w systemie Weber PCC : szacunkowa ilość 8,5 m2

  – naprawa ściany muru oporowego – wtopienie siatki zbrojącej z włókna szklanego, wykonanie tynku żywicznego : szacunkowa ilość 21,2 m2

  – przełożenie nawierzchni z kostki betonowej ( wykonanie spadku od muru oporowego w kierunku placu zabaw) – szacunkowa ilość 13,8 m2

  – wykonanie i montaż balustrady na murze oporowym – do wysokości 1,1 m od poziomu kostki betonowej ( balustrada stalowa, malowana) : szacunkowa ilość 6 mb

 2. Złożona oferta musi zawierać podział kosztów jak wyżej
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 6. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 7. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac – Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2,4,6

 8. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.