Prace budowlane – ul. Żeglarska 2,4,6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego na potrzeby budynku przy ul. Żeglarskiej 2,4,6

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  zakupu i montażu systemu fotowoltaicznego na budynku  .

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1907-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2,4,6.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

  1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  4. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac – Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2,4,6

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy : admtechniczny245@wp.pl