Prace budowlane – ul. Wodociągowa 17 w Giżycku

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

NA WYKONANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ UL. WODOCIĄGOWA 17 W GIŻYCKU

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

  • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
  • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

  • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Administrator Sp. z o. o. , ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
Tel: 87 428 25 80
e-mail: admkomunalny@wp.pl
Strona internetowa: http://www.administrator-gizycko.pl
Dokumentację niniejszego zadania zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego;
przy czym za „zamawiającego” należy rozumieć podmiot (Administrator sp. z o. o.) zamierzający w pierwszym rzędzie ustalić cenę „przedmiotu zamówienia” i w dalszej kolejności dopuszczający możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji dysponowania przez Gminę Miejska Giżycko środkami na realizację zadania w kwocie wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

II. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w punkcie III, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwa starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji dysponowania przez Gminę Miejską Giżycko środkami na realizację zadania w kwocie wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.Zakres prac obejmuje wykonanie wiaty śmietnikowej na
6 pojemników 1100 l przy budynku Przychodni Rejonowej ul. Wodociągowa 17 w Giżycku.

2. Wiata wykonana na planie prostokąta o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,5 m. Wejście do wiaty zlokalizowane na krótszym boku wiaty. Wiata powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem jednorodnych materiałów oraz technik łączenia konstrukcji.

3. Specyfikacja szczegółowa:
3.1.
Fundamenty:

Wiata śmietnikowa posadowiona na płycie betonowej monolitycznej wylewnej lub na fundamentach betonowych typowych zamontowanych pod posadzką z kostki betonowej.

3.2. Konstrukcja nośna:

Słupki wykonać z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych malowanych proszkowo. Konstrukcja wiaty powinna uwzględniać trwałe związanie obiektu z gruntem. Elementy konstrukcji należy montować do fundamentów za pomocą kotew stalowych (ocynkowanych).

3.3. Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu wykonana z dźwigarów oraz płatwi stalowych ocynkowanych. Pokrycie dachowe wykonane z blachy stalowej trapezowej, ocynkowanej. Blacha trapezowa niskoprofilowa. W dachu należy przewidzieć świetlik z poliwęglanu.

3.4. Ściany:

Poszycie ścian należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lub powlekanej jako panele montowane w układzie poziomym o szer. 15 cm.

3.5. Drzwi:

Jednoskrzydłowe wypełnione panelami z blachy stalowej cynkowanej, malowanej proszkowo lub powlekanej jako panele montowane w układzie poziomym o szer. 15 cm. Wyposażone w zamek, wkładkę patentową + klucze (system każda wiata ma inny klucz + klucz „matka” otwierający wszystkie wiaty), klamkę oraz zasuwę góra dół.

3.6. Akcesoria:

Wiata powinna być wyposażona w gumowe odbojniki zapobiegające uderzaniu pojemników na śmieci w ściany. Wszystkie łączniki (kotwy, śruby, wkręty, nakrętki podkładki itd.) użyte do wykonania wiaty muszą być wykonane ze stali ocynkowanej.

3.7. Kolorystyka:

Wszystkie elementy konstrukcji oraz okrycia powinny być wykonane w jednolitej kolorystyce: paleta kolorów RAL. Kolory należy zatwierdzić z Zamawiającym.

Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

3.8 Utwardzenie terenu

Opaska wokół wiaty (szer. 30 cm) wykonana z 2% spadkiem oraz ciąg komunikacyjny

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu „cegiełka” w kolorze szarym gr. 6cm,

podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

podbudowa z pospółki – gr. 10cm

– obrzeża betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym


IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do dnia: 30.05.2020r.

V. Warunki płatności:
Płatność przelewem po dokonaniu protokolarnego końcowego odbioru robót na podane przez Wykonawcę konto na fakturze. Termin zapłaty faktury: do 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru robót).

VI. Okres gwarancji.
Minimum 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

VII. Opis sposobu złożenia oferty
1) Oferta winna być sporządzona na lub zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia
24.04.2020r. do godziny 12:00 w formie (do wyboru):
– pisemnie (listownie) na adres: Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
– w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty) na adres e-mail: admkomunalny@wp.pl
7) Osoby do kontaktu: Krzysztof Konopka
Tel: 87 428 25 80, w godzinach od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:00.

VIII. Kryterium wyboru oferty:
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  • najniższa cena oferty- 100 %.

Sposób oceny oferty:

– najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

              Cn

Wp= ——— xR

              Cof

gdzie:

Wp – Wartość punktowa

Cn – najniższa proponowana cena brutto

Cof – cena brutto oferty badanej

R – ranga (100)

IX. Do oferty należy załączyć:
– Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – załącznik do zaproszenia

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie pisemnie poinformowany w terminie 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert o miejscu i terminie podpisania umowy, zaś zestawienie złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego https://archiwum.administrator-gizycko.pl za datę pisemnego poinformowania uznaje się wysłanie w tym terminie przez Zamawiającego informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym drogą pocztową listem poleconym. Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje o fakcie wyboru oferenta, którego oferta została wybrana drogą mailową lub telefonicznie, jeżeli oferent zamieści nr kontaktowy lub adres e-mail w formularzu ofertowym.

X. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku, ul. Pocztowa 3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ze zm.
3.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Administrator Sp. z o. o.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

WODOCIĄGOWA 17

formularz ofertowy- wiata śmietnikowa (1)

ogłoszenie o wyniku postępowania – wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Wodociągowa 17