Prace budowlane – ul. Warszawska 29 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 29 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji i pokrycia dachu zgodnie z przedmiarem, wizualizacją i wprowadzonymi zmianami stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych poniżej:

  1. Struktura żywiczna – wysokość od poziomu terenu zgodnie z wizualizacją
  2. Elewacja – „cegiełka” odciskana w masie wg wizualizacji
  3. Atrapy okien na ścianie północnej – rezygnacja
  4. Sztukateria na elewacji – rezygnacja
  5. Mycie powierzchni z mchu i brudu za pomocą preparatów Weber PC 241 i PC 243 lub równoważnych
  6. Tynk cienkowarstwowy hydrofilowy weber.pas topdry AquaBalance lub równoważny (kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową)
  7. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
  8. Montaż nowej instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 3001-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 29.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Warszawska 29 – remont elewacji

Warszaawska 29 – dach papowy.kst – przedmiar (2)

Warszawska – Wersja cegła (1)