Prace budowlane – ul. Warszawska 16 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Warszawskiej 16

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu klatki schodowej  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1001-2019 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 16.

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

 1. Zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów.

 2. Schowanie w ścianach okablowania typu domofon, itp.

 3. Szpachlowanie ubytków, ewentualne uzupełnienie tynku na ścianach i sufitach.

 4. Demontaż nieużywanych elementów typu okablowanie, karnisze itp.

 5. Montaż kątowników aluminiowych w narożach ścian.

 6. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.

 7. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.

 8. Zeskrobanie łuszczącej się struktury żywicznej na parterze i ostatnim piętrze.

 9. Położenie nowej struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii na parterze i ostatnim piętrze.

  Informacje szczegółowe:

 1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.