Prace budowlane – ul. Traugutta 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów, wymiana wyłazu dachowego, naprawa kominów ponad dachem i w części strychowej w budynku przy ul. Traugutta 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

  1. wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów 
  2. wymiana wyłazu dachowego
  3. naprawa kominów ponad dachem uzupełnienie ubytków fugi między cegłami na kominach o nr przewodów 15-25 i 42-45
  4. naprawa komina w części strychowej – wykonanie nowych tynków komina o nr przewodów 46-48

  5. montaż krat osłonowych na przewodach kominowych (kraty otwierane na zawiasach umożliwiające czyszczenie przewodów przez kominiarza)

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową na wykonanie prac jak wyżej z wyszczególnieniem każdej pozycji z osobna.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2103-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 3.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Przegląd kominiarski + szkice kominów