Prace budowlane – ul. Struga 19 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w piwnicy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej w piwnicy zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Wykonawca przekaże Inwestorowi kserokopię polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 05-02-2021r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Struga 19.

Przedmiar robót – wymiana fragmentu kanalizacji sanitarnej w piwnicy