Prace budowlane – ul. Smętka 6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Smętka 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej  zgodnie z przedmiarem i wprowadzonymi zmianami stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych poniżej:

 1. Likwidacja grzejników na półpiętrach – 3 szt. (klatka schodowa, korytarze wewnętrzne bez zmian)
 2. Poz. 27 i 28 przedmiaru – zmiana wykładziny na gres techniczny,

  Płytki gresowe powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową. Klej wysoce elastyczny

 3. Drzwi na korytarze wewnętrzne – wymiana na nowe z poszerzeniem otworu drzwiowego do 90 cm (światło przejścia) – 4 szt., kolor drzwi do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową
 4. Drzwi do piwnicy – wymiana na metalowe
 5. Parapety wewnętrzne – wymiana na nowe PVC – 10 szt. – korytarze wewnętrzne, półpiętra
 6. Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej (tam gdzie jest to możliwe) w tynki
 7. Poddasze/strych – białkowanie ścian
 8. Piwnice – białkowanie ścian
 9. Wydzielenie pomieszczenia dla sprzątaczki – wykonanie ścianki działowej z betonu komórkowego,zamurowanie okienka na zewnątrz budynku, wykonanie otworu drzwiowego, montaż ościeżnicy stalowej, skrzydła drzwiowego, otynkowanie i pomalowanie nowej ściany, wykonanie punktu świetlnego
 10. Demontaż istniejącej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego z obróbką otworu – pierwsze drzwi od wejścia na klatkę schodową
 11. Demontaż i ponowny montaż na czas remontu istniejącego oświetlenia ledowego, kamer
 12. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki ścian.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1812-2018r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 6.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Przedmiar robót- klatka schodowa Smętka 6