Prace budowlane – ul. Sikorskiego 1 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Sikorskiego 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania izolacji pionowej fundamentów budynku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1107-2018 r. do godz. 1300.

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje:

  – rozebranie opaski betonowej przy budynku.

  – wykopy przy odkryciu istniejących fundamentów.

  – skucie zmurszałych tynków, uzupełnienie nowych

  – odgrzybienie, gruntowanie i dwukrotne ułożenie bitumicznej izolacji powłokowej zgodnie z systemem producenta ściany o powierzchni 15,36 m2.

  – ocieplenie ścian budynku styropianem Aqua gr. 5 cm, ułożenie folii kubełkowej.

  zasypanie wykopu.

  – wykonanie nowej opaski przy budynku z kostki betonowej gr. 6 cm (obrzeże betonowe

  gr. 6 cm) 7,68 m2.

 2. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 6. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 7. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 8. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

sikorskiego 1 – mapka