Prace budowlane – ul. Plac Grunwaldzki 2 – „Kino Fala”

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie zadania

Zabezpieczenie budynku byłego Kina Fala położonego przy ulicy Plac Grunwaldzki 2 w Giżycku przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;

 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: 

Administrator Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

NIP 845 16 66 886

Osoba do kontaktów: Krzysztof Konopkainspektor ds. technicznych Administrator Sp. z o.o. , tel. 87 428 25 98, e-mail:  admtechniczny245@wp.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

wymiana rynien i rur spustowych na budynku,

– wymiana obróbek blacharskich – pasów nadrynnowych,

wygrzanie papy termozgrzewalnej w obrębie pasa nadrynnowego,

zabezpieczenie całego pokrycia dachowego folią grubości 0,5 mm,

– odprowadzenie wody opadowej od ścian fundamentowych,

zbicie zmurszałych fragmentów tynku z elewacji, przemurowanie fragmentu uszkodzonej ściany zewnętrznej budynku, przemurowanie „luźnych” cegieł na pozostałych ścianach,

uprzątnięcie terenu prac.

Z uwagi na zły stan budynku należy przewidzieć wykonanie większości prac z podnośnika koszowego.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna zawierać stawki kosztorysowe na podstawie których zostanie sporządzony kosztorys powykonawczy

 • Koszty materiałów wg cen zakupów netto, lecz nie wyższych niż średnie regionalne ceny publikowane w „Sekocenbud”

 • Koszty pracy sprzętu wg cen najmu netto, lecz nie wyższych niż średnie regionalne ceny publikowane w „Sekocenbud”

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Punkty poszczególnych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

 • Cp= Co/Cb_x 100 pkt; Co i Cb = R+Kp+Z+Kz

 • gdzie:
 • Cp – ilość badanej ceny oferty
 • Co – cena ofert najniższej
 • Cb – cena oferty badanej
 • R- robocizna -roboczogodzina

 • Kp – koszty pośrednie                                       Kp = oferowany % od Rg

 • Z- zysk                                                               Z = oferowany % od Rg + Kp od Rg

 • Kz – koszty zakupu materiału                           Kz = oferowany % od 1

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: budynek byłego Kina Fala położonego przy ulicy Plac Grunwaldzki 2 w Giżycku

 • Wymagany termin wykonania : 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2802-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Administrator Sp. z o.o. w porozumieniu z Gminą Miejską Giżycko.

 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Zabezpieczenie budynku byłego Kina Fala położonego przy ulicy Plac Grunwaldzki 2 w Giżycku przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie. 

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

formularz ofertowy