Prace budowlane – ul. Pionierska 8 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku przy ul. Pionierskiej 8 w GiżyckuPrzedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  wykonania opaski z kostki betonowej wokół budynku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2008-2020r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 8.
A
dministrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje:

  – rozebranie istniejącej opaski (od frontu).

  – wykonanie nowej opaski przy budynku (zgodnie z załącznikiem graficznym) wraz z obrzeżem betonowym:

 • warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym – gr. 6cm

 • podsypka z cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

 • podbudowa z pospółki – gr. 10cm

 • obrzeża betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym

 • opaskę wykonać z 2% spadkiem od budynku

– nadbudowa istniejących studzienek okiennych (wysokość -15cm powyżej planowanej opaski z kostki betonowej)

– na końcu utwardzenia wejścia do klatek schodowych przewidzieć betonowe korytka odpływowe

– podmurowanie (zmniejszenie otworu okiennego) przy zejściu do piwnicy

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Pionierska 8