Prace budowlane – Piękna Góra 5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz remont klatki schodowej w budynku Piękna Góra 5

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku i remontu klatki schodowej  zgodnie z przedmiarami i wprowadzonymi zmianami stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru zamieszczonego przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych poniżej:

  1. Elewacja – przyklejenie płyt styropianowych do ścian – styropian gr. 15 cm lambda min 0,033 [W/(mK)]
  2. Elewacja – cokół – przyklejenie płyt styropianowych do ścian – styropian gr. 8 cm lambda min 0,033 [W/(mK)]
  3. Elewacja – ściana przy balkonach (pozycja nr 20) – płyty Kingspan Kooltherm K5 lub równoważne gr. 5cm lambda min 0,02 [W/(mK)]
  4. Ściana fundamentowa – styropian aqua eps p 120 lub równoważny gr. 8cm lambda min 0,036 [W/(mK)]
  5. Wykonanie hydroizolacji balkonów w systemie weber.dry PUR SYSTEM
  6. Klatka schodowa – regulacja drzwi stalowych wewnętrznych odświeżenie poprzez malowanie farbą olejną
  7. Klatka schodowa – drzwi na strych regulacja

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 3001-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona  Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 5.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Piekna Gora 5 – Elewacja z izolacja fundamentow i drenazem (PRZEDMIAR)

piękna góra 5 – klatka schodowa-przedmiar