Prace budowlane – ul. Olsztyńska 13 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Olsztyńskiej 13 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatki schodowej zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie bądź w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 12
02-2021r. do godz. 1300. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Olsztyńska 13.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

Remont klatki schodowej – okładzina klatki – lastryko

 1. Naprawa ubytków w biegach klatki schodowej.
 2. Osadzenie nowych kątowników stalowych na stopniach.
 3. Szlifowanie powierzchni.
 4. Polerowanie i zabezpieczanie powierzchni.
 5. Wymiana istniejącej nawierzchni betonowej/lastryko przed wejściem głównym od ulicy Olsztyńskiej na nawierzchnię z kamienia.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac. 

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.