Prace budowlane – ul. Nowowiejska 8 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania opaski z kostki betonowej wokół budynku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie lub biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1006-2020r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 8.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje:

  – rozebranie opaski betonowej przy budynku.

  – wykonanie nowej opaski przy budynku szerokości 50 cm z kostki betonowej (powierzchnia około 90 m2) wraz z obrzeżem betonowym:

 • warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu „cegiełka” w kolorze szarym – gr. 6cm

 • podsypka z cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

 • podbudowa z pospółki – gr. 10cm

 • obrzeża betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym

 • opaskę wykonać z 2% spadkiem

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Uwagi:

            Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.     Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.