Prace budowlane – ul. Nowowiejska 8 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie naprawy ubytków tynku na cokole budynku przy ul. Nowowiejskiej 8
w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie naprawy ubytków tynku na cokole budynku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia
1006-2020r. do godz. 1400.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 8.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

Obwód przedmiotowego budynku około 165m

Wycena w dwóch wersjach:

 1. Zakres robót obejmuje:

  naprawa ubytków tynku

  – malowanie cokołu farbą elewacyjną

 2. Zakres robót obejmuje:

  naprawa ubytków tynku, wyrównanie powierzchni cokołu

  – zatopienie siatki

  – położenie struktury żywicznej

  Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

  Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.