Prace budowlane – ul. Nowowiejska 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

1. WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTÓW, WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

2. DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

PRZY UL. NOWOWIEJSKA 3 W GIŻYCKU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji pionowej fundamentów, wykonania opaski wokół budynku oraz docieplenia budynku zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierać kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego (dwa kosztorysy).

Wspólnota Mieszkaniowa dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2803-2019r. do godz. 1200. Wyboru ofert dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 3.

Nowowiejska 3- przedmiar – izolacja fund. opaska.kst

Nowowiejska 3 – przedmiar – remont elewacji z dociepleniem.kst