Prace budowlane – ul. Nowowiejska 10 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Nowowiejskiej 10 w Giżycku.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać wraz z kosztorysami szczegółowymi w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1406-2019 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 10

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

 1. Rozebranie opasek betonowych grubości 15 wraz z fragmentami chodnika od strony wejść do budynku.

 2. Wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych – odcinkowo.

 3. Ręczne oczyszczenie odkopanych ścian z ziemi i innych zanieczyszczeń, zbicie luźnych tynków.

 4. Uzupełnienie tynków na ścianach wraz z gruntowaniem podłoży.

 5. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej według systemu producenta, powłokowej wraz z nałożeniem izolacji termicznej ścian gr 5 cm np. aqua eps 120 lamda min 0.036 (W/mK) lub podobny do wysokości góry cokołu wraz z położeniem folii kubełkowej.

 6. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntem rodzimym ( bez gruzu) wraz z odtworzeniem opaski wokół budynku z polbruku oraz odtworzenie uszkodzonych trawników.

 7. Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu wraz gruzem.

Informacje szczegółowe:

 1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

 7. Wykonawca zapewni we własnym zakresie nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami.