Prace budowlane – ul. Konarskiego 9 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont dachu i kominów w budynku przy ul. Konarskiego 9 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu i kominów  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać listownie na adres: ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2704-2020 r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 9.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Konarskiego 9 – Przedmiar robót na remont dachu i kominów ponad dachem