Prace budowlane – ul. Konarskiego 31 w Giżycku

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie zadania

Remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Konarskiego 31 w Giżycku

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;

 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31 może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31

ul. Konarskiego 31, 11-500 Giżycko

NIP 845 179 45 03

Osoba do kontaktów: 

Krzysztof Konopkainspektor ds. technicznych Administrator Sp. z o.o. , tel. 87 428 25 98, e-mail:  admtechniczny245@wp.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31 może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów.
 2. Schowanie w ścianach okablowania typu domofon, oświetlenie, likwidacja istniejących włączników, itp.
 3. Częściowa wymiana tynków.
 4. Szpachlowanie ścian i sufitów.
 5. Demontaż nieużywanych elementów typu okablowanie, karnisze itp.
 6. Montaż kątowników aluminiowych.
 7. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym  
 8. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną powyżej lamperii.
 9. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii.
 10. Malowanie balustrady po wcześniejszym oczyszczeniu ze starych powłok, uzupełnienie tralek.
 11. Częściowa wymiana stopni schodowych (ilość stopni zostanie ustalona przez Wspólnotę Mieszkaniową), uzupełnienie cokolików drewnianych.
 12. Malowanie stopni schodowych, cokolików farbą olejną.
 13. Wymiana drzwi do piwnicy – ościeżnica + skrzydło drzwiowe
 14. Naprawa ceglanych stopni schodowych do piwnicy.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

– oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie remontu oddzielnie na każdą klatkę schodową (bez wymiany stopni schodowych)

– oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wymianę jednego stopnia schodowego

– oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  – 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: ul. Konarskiego 31  w Giżycku.

 • Wykonawca w ofercie określi termin rozpoczęcia i zakończenia prac

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 0112-2020r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31.

 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Konarskiego 31 w Giżycku

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie. 

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl/ . W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.