Prace budowlane – ul. Konarskiego 31 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Konarskiego 31

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatek schodowych  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 17-09-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów.
 2. Schowanie w ścianach okablowania typu domofon, oświetlenie, likwidacja istniejących włączników, itp.
 3. Częściowa wymiana tynków.
 4. Szpachlowanie ścian i sufitów.
 5. Demontaż nieużywanych elementów typu okablowanie, karnisze itp.
 6. Montaż kątowników aluminiowych.
 7. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym  
 8. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną powyżej lamperii.
 9. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii.
 10. Malowanie balustrady po wcześniejszym oczyszczeniu ze starych powłok, uzupełnienie tralek.
 11. Częściowa wymiana stopni schodowych (ilość stopni zostanie ustalona przez Wspólnotę Mieszkaniową), uzupełnienie cokolików drewnianych.
 12. Malowanie stopni schodowych, cokolików farbą olejną.
 13. Wymiana drzwi do piwnicy – ościeżnica + skrzydło drzwiowe
 14. Naprawa ceglanych stopni schodowych do piwnicy.

Informacje szczegółowe:

 1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

 7. Oferta powinna zawierać : – cenę ryczałtową za wykonanie remontu oddzielnie na każdą klatkę schodową (bez wymiany stopni schodowych)

  – cenę ryczałtową za wymianę jednego stopnia schodowego