Prace budowlane – ul. Konarskiego 1 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Odświeżenie elewacji frontowej i szczytowej, remont opaski betonowej przy budynku
przy ul.
Konarskiego 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Odświeżenie elewacji frontowej i szczytowej, remont opaski betonowej zgodnie z zakresem robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 
3006-2020r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 1.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres robót budowlanych

1. Mycie elewacji z mchu i brudu za pomocą preparatów Weber PC 241 i PC 243 (zgodnie
z wytycznymi producenta) lub równoważnym – szacunkowa ilość ok 270 m2

2. Gruntowanie elewacji preparatem Weber PG 212 lub równoważnym – szacunkowa ilość
ok 240m2

3. Malowanie elewacji farbą silikatową Weber FZ381 lub równoważną – szacunkowa ilość
ok 240m2

4. Obłożenie elewacji przy drzwiach wejściowych do budynku płytkami klinkierowymi (obecnie opaska w kolorze jasnoszarym) – szacunkowa ilość ok 30 m2

5. Przyklejenie płytek klinkierowych na cokole od frontu – szacunkowa ilość ok 7 m2

6. Wykonanie struktury żywicznej na cokole szczytowym – szacunkowa ilość ok 7 m2

7. Malowanie parapetów

9. Przymocowanie instalacji kablowej do elewacji

8. Remont istniejącej opaski betonowej (około 6,5m2):

– rozebranie opaski betonowej przy budynku.

– wykonanie nowej opaski przy budynku z kostki betonowej gr. 6 cm (obrzeże betonowe gr. 6 cm)

UWAGA: Szacunkowe ilości podano bez odliczania okien i drzwi.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Podany przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, który powinien być pomocny w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podany przedmiar przed złożeniem oferty.
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac. Planowany termin przystąpienia