Prace budowlane – ul. Kombatantów 1A w Giżycku

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie zadania

Remont hydroizolacji ściany fundamentowej budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;

 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A

ul. Kombatantów 1A, 11-500 Giżycko

NIP 845-198-29-14

Osoba do kontaktów: 

Krzysztof Konopkainspektor ds. technicznych Administrator Sp. z o.o. , tel. 87 428 25 98, e-mail:  admtechniczny245@wp.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

zakres prac zgodny z załącznikiem nr 2

odkrywkę ścian fundamentowych do poziomu ławy fundamentowej

– wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej ściany fundamentowej wg systemu producenta chemii budowlanej

obsypka fundamentów gruntem rodzimym z zagęszczeniem

– odtworzenie trawnika

skucie zagrzybionych tynków wewnętrznych w obrębie zawilgoconej ściany

– odtworzenie tynków cementowo-wapiennych z wykonaniem powłoki malarskiej

uprzątnięcie terenu prac

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zakresu prac w pkt.2

 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  – 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: ul. Kombatantów 1A  w Giżycku.

 • Wymagany termin wykonania czerwiec 2021.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 20-11-2020r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – „Remont hydroizolacji ściany fundamentowej budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie. 

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl  . W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.

 

Załączniki: