Prace budowlane – ul. Kombatantów 1A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Montaż systemowej listwy dylatacyjnej na elewacji budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku” –

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  montażu systemowej listwy dylatacyjnej na elewacji budynku  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 22.04.2021 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

  1. Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącej listwy dylatacyjnej PVCmontaż systemowej listwy dylatacyjnej elewacyjnej w ilości ok 18,8 mb (elewacja od strony wjazdu do hali garażowej, cała wysokość) oraz ok 17,6 mb (elewacja z balkonami, cała wysokość). Profile dylatacyjne należy wklejać na krawędziach szczeliny przy użyciu zaprawy uniwersalnej klejącej. Profile powinny być wyposażone w paski siatki z włókna szklanego,  umożliwiające uzyskanie zakładu min 10 cm na połączeniu z siatką systemową. Od wewnątrz szczelinę dylatacyjna należy wypełnić sznurem dylatacyjny lub taśmą rozprężną.

    – wykonanie wyprawy elewacyjnej silikatowej (kolorystyka zbliżona do istniejącej elewacji) w obrębie zamontowanej listwy dylatacyjnej

  2. Oferta powinna zawierać : oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanychoferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

          – wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

          – wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez                  Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

          – wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac

          – do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje,              atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

         – wykonawca przekaże Inwestorowi kserokopię polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poglądowe zdjęcia :