Prace budowlane – ul. Kombatantów 1A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych i tarasu w budynku przy ul. Kombatantów 1A” – Termin rozpoczęcia prac maj 2020 r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 21.02.2020 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje :

  Zakres 1- balkony:

  – skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej balkonowej, wykonanie hydroizolacji wg systemu danego producenta chemii budowlanej, montaż desek kompozytowych zgodnie z zaleceniami producenta (bez mechanicznego kotwienia do płyty balkonowej lub posadzki)

  wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym

  roboty towarzyszące: należy założyć zabezpieczenie tarasów na czas prowadzonych prac i/lub częściową rozbiórkę deski tarasowej

  Zakres 2 – taras na parterze (opcjonalnie) :

  wymiana deski tarasowej drewnianej na des kompozytową zgodnie z zaleceniami danego producenta (bez mechanicznego kotwienia do płyty tarasu lub posadzki)

  wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym

 2. Ilość balkonów do remontu 17 balkonów – 162 m2,

  Powierzchnia tarasu do remontu 219 m2.

 3. Oferta powinna zawierać :

  – cenę jednostkową za m2 za wykonanie remontu płyt balkonowych (skucie warstw istniejących, hydroizolacja, montaż desek kompozytowych, malowanie balustrady, roboty towarzyszące);

  – cenę jednostkową za m2 za wykonanie remontu tarasu (wymiana deski tarasowej, malowanie balustrady)

 4. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.
 5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 6. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 7. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 8. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 9. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  10. Dokładny zakres ewentualnych zmian i koszty powinny być ustalone i zatwierdzone przez wspólnotę przed ich wykonaniem.