Prace budowlane – ul. Kętrzyńskiego 1 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont pomieszczenia pralni w budynku przy ul. Kętrzyńskiego 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu pomieszczenia pralni zgodnie
z
zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie bądź osobiście w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 0607-2020r. do godz. 1300. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 1.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Wymiana istniejących drzwi drewnianych na metalowe techniczne (ościeżnica + skrzydło drzwiowe)
 2. Usunięcie nieczynnych instalacji wod-kan oraz grzejnika
 3. Uzupełnienie tynków, szpachlowanie ścian i sufitu – ok 42 m2
 4. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 5. Wykonanie lamperii z farby olejnej (cała wysokość ściany)ok 29,5 m2
 6. Malowanie sufitu farbą emulsyjną ok 13,3 m2
 7. Ułożenie płytek gresowych na podłodze oraz wykonanie cokołów z tych płytek. Płytki gresowe powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową – ok. 13,3m2

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 6. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.