Prace budowlane – ul. Gen. Zajączka 4 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym

przy ul. Generała Zajączka 4 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie
z przedmiarem
oraz projektem budowlanym stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 
1407-2020r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Generała Józefa Zajączka 4.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne
w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączony przedmiar i projekt budowlany są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podany przedmiar przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót posiadającego uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej, który prowadzić będzie dziennik budowy.

Przedmiar_dach Zajączka 4

opis_remont dachu Zaj_czka 4

rys 2_ul.Zajączka 4

rys 3_ul.Zajączka 4

rys 3A_ul.Zajączka 4

rys 4_ul.Zajączka 4

rys 5_Zajączka 4

rys 6_Zajączka 4

Zajączka PZT