Prace budowlane – ul. Dąbrowskiego 17 w Giżycku – realizacja jesień 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Dąbrowskiej 17 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatek schodowych zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie bądź w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 19
06-2020r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 17.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Demontaż istniejących drzwi drewnianych na klatce schodowej (klatka nr 1).
 2. Wykonanie ścianki gr. 12cm z cegły silikatowej na wejściu do piwnicy i osadzenie drzwi stalowych technicznych wraz z ościeżnicą o szerokości w świetle ościeży nie mniej niż 90 cm (klatka nr 1).
 3. Wymiana drzwi do piwnicy wraz z ościeżnicą z drewnianych na stalowe techniczne (klatka nr 2).
 4. Zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów.
 5. Szpachlowanie ubytków tynku na ścianach i sufitach.
 6. Montaż parapetu okiennego z konglomeratu (klatka nr 2).
 7. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 8. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 9. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 10. Położenie struktury żywicznej na ścianach do wysokości lamperii– kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 11. Założenie maskownic na instalacje elektryczne tam gdzie jest to możliwe.
 12. Malowanie balustrady po wcześniejszym oczyszczeniu ze starych powłok, uzupełnieniu ubytków i przywróceniu stabilności – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 13. Ułożenie płytek gresowych na biegach i podestach klatki schodowej oraz wykonanie cokołów z tych płytek. Płytki gresowe powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 14. Montaż daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściami do budynku (3 sztuki).
 15. Ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych na zewnętrznych spocznikach – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac. Planowany termin przystąpienia do prac remontowych – jesień 2020 r.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.