Prace budowlane – ul. Dąbrowskiego 10 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie glazury w pomieszczeniu śmietnika, wykonanie nowej glazury na jednej ścianie pomieszczenia sauny

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  wykonanie glazury w pomieszczeniu śmietnika, wykonanie nowej glazury na jednej ścianie pomieszczenia sauny  zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1811-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 10.

Przedmiar robót budowlanych

– wykonanie glazury na ścianach pomieszczenia śmietnika

1. demontaż istniejących cokolików – 7,3 m

2. przygotowanie powierzchni ścian (zmycie) – 16,8 m2

3. gruntowanie powierzchni ścian – 16,8 m2

4. wyłożenie glazury na ścianach pomieszczenia śmietnika – 16,8 m2

gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową. Klej wysoce elastyczny, mrozoodporny.

5. fugowanie – 16,8 m2

6. montaż kątowników ochronnych narożników – 4,12m (zabezpieczenie glazury przed uszkodzeniem)

– wykonanie glazury na ścianie pomieszczenia sauny

1. demontaż istniejącej glazury – 7,54 m2

2. przygotowanie powierzchni ścian (zmycie) – 7,54 m2

3. gruntowanie powierzchni ścian – 7,54 m2

4. wyłożenie glazury na ścianie pomieszczenia sauny – 7,54 m2

gatunek I – kolor dobrać do pozostałych ścian, uzgodnić ze Wspólnotą Mieszkaniową. Klej wysoce elastyczny

5. fugowanie – 7,54 m2

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Pomieszczenie sauny: