Prace budowlane – ul. Dąbrowskiego 10 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 10 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu polegającego na przełożeniu/wyrównaniu istniejącej kostki betonowej w okolicy schodów zewnętrznych do klatki schodowej (powierzchnia około 10m2).

Oferty należy składać listownie na adres: ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
12-05-2020 r. do godz. 13.00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 10

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Podany przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, który powinien być pomocny w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podany przedmiar przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.