Prace budowlane – ul. Białostocka 22 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatki schodowej i korytarza w piwnicy w budynku przy ul. Białostockiej 22
w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatki schodowej i korytarza w piwnicy zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie bądź w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o.,
11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 23-10-2020r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 22.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów.
 2. Szpachlowanie ubytków tynku na ścianach i sufitach.
 3. Montaż kątowników aluminiowych – wszystkie narożniki zewnętrzne.
 4. Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym.
 5. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 6. Położenie struktury żywicznej ścian do wysokości lamperii– kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 7. Czyszczenie i malowanie balustrady.
 8. Czyszczenie i malowanie drzwi do piwnicy.
 9. Naprawa/wymiana zniszczonych stopnic drewnianych ( wycena jednostkowa stopnicy drewnianej).
 10. Naprawa zniszczonego stopnia z lastryko (osadzenie kątownika stalowego).
 11. Malowanie drewnianych biegów i spoczników klatki schodowej.
 12. Korytarz w piwnicy- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną po uprzednim oczyszczeniu ścian, szpachlowaniu i uzupełnieniu ubytków tynku.
 13. Malowanie drzwi do piwnic.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.