Prace budowlane – ul. Armii Krajowej 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 7

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2112-2018r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 7.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Remont klatkek schodowych -Armii Krajowej 7 – Przedmiar klatki schody – aktualizacja 2.11.2018