Prace budowlane – ul. Armii Krajowej 4A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 4A

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2201-2020r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 4A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuję : – rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej– zerwanie posadzki cementowej

  – rozebranie obróbek blacharskich

  – rozebranie/usunięcia pasa styropianu wzdłuż styku ściany z płytą balkonową

  – wykonanie warstwy wyrównawczej (wykonanie warstwy spadkowej)

  – wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55mm

  – wykonanie izolacji przeciwwodnej wg systemu producenta chemii budowlanej

  – odtworzenie pasa izolacji termicznej ściany z wyprawą tynkarską

  – posadzki z płytek gresowych (gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ostateczna akceptacja płytki przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej)

  – skucie odparzonych tynków spodniej części płyty balkonowej oraz czoła, uzupełnienie tynków, wykonanie nowych powłok malarskich

  – wyczyszczenie i pomalowanie balustrad

  – wywóz i utylizacja gruzu

 2. Ilość balkonów do remontu 6 balkonów ( dwa piony od I do III piętra wg załącznika fotograficznego)
 3. Oferta powinna zawierać :– cenę ryczałtową za wykonanie remontu 6 płyt balkonowych (hydroizolacja + spód płyty balkonowej + malowanie balustrady)
 4. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
 5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 6. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 7. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 8. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 9. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały

załącznik fotograficzny