Prace budowlane – Suwalska 14A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM W BUDYNKU PRZY UL. SUWALSKIEJ 14A W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu wraz z dociepleniem zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 11-05-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Suwalska 14A.

Suwalska 14a – przedmiar robót na remont dachu i docieplenie stropodachu