Prace budowlane – Smętka 10

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

I  Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Smętka 10, Nr  326, w Giżycku

 

II  Przedmiot zamówienia :

Wymiana pionu WLZ w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Smętka 10
w Giżycku

 

III  Zakres prac:

 1. Wymiana pionu WLZ,
 2. Wymiana instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
 3. Z tablicy licznikowej wprowadzenie WLZ do poszczególnych mieszkań.

 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

 • organizację zakupu materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania,
 • organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;
 • uporządkowanie pomieszczeń po robotach,
 • zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zabezpieczenie miejsca pracy,
 • odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.

 

IV  Termin realizacji:

do 30 lipca 2014r

 

V  Opis przygotowania oferty i informacja o udzielaniu wyjaśnień

 1. Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla  siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót ( odwiedził i zbadał miejsce robót) gdyż wyklucza się  możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.    Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zarządcy budynku jest
  P. Ewa Moszyk -tel. 87-428-25-98

 

VI  Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz oferty cenowej
 2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dostarczona najpóźniej do dnia podpisania umowy. Może być kserokopia dokumentów ubezpieczeniowych.

 

VII  Miejsce i termin składania ofert:

 

1.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Administratora sp. z o. o. w Giżycku,
ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

 1. Termin składania ofert upływa  dnia 10.06.2014r, godz. 1000.

 

VIII  Kryterium oceny ofert:

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto będąca sumą ceny netto i obowiązującym podatkiem VAT oraz wiarygodność Firmy i jakość wcześniej wykonywanych robót. Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę może być negocjowana przed podpisaniem umowy. Po tym czasie cena jest ostateczna i nie będzie negocjowana. Przed podpisaniem umowy uzgodniona będzie kwestia nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót.

Zamawiający o wyborze oferty powiadomi Wykonawców indywidualnie.

 

 

 

 

 

…………………………………………………

                                                                                          podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

………..…………………………dn……………………………….

 

Pliki do pobrania:  

   pdf (1)