Prace budowlane – Rozbiórka budynku magazynu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym 27

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

na wykonanie zadania

Rozbiórka budynku magazynu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym 27

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający:

Administrator Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 3,11-500 Giżycko

tel. 87 428 25 80

e-mail: admkomunalny@wp.pl

www.administrator-gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Krzysztof Konopka – Inspektor ds. technicznych

e-mail: admtechniczny245@wp.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która powinna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Administrator może przeznaczyć na realizację zadania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Roboty związane z rozbiórką i utylizacją budynku magazynowego parterowego oraz utylizacją materiałów w nim składowanych – dachówka ceramiczna, miski ustępowe, umywalki, grzejniki, itp.

Budynek niepodpiwniczony z cegły pełnej, dach płaski jednospadowy kryty papą. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek nieogrzewany o powierzchni zabudowy 236,8 m2. Nr działki 15-263. W załączeniu mapa podglądowa.

Wszelkie prace muszą być wykonywane przez osoby uprawnione i w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych, a miejsce ich wykonywania winno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przez cały okres wykonywania prac.

Wykonawca zapewni prowadzenie prac przy uwzględnieniu funkcjonowania schroniska dla zwierząt.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena – 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Schronisko dla zwierząt w Bystrym.
 • Wymagany termin wykonania : 4 tygodnie od podpisania umowy

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć na adres: Administrator Sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3; 11-500 Giżycko w terminie do 17 września 2019 r. do godz. 10.00. Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Rozbiórka budynku magazynu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym 27

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert nastąpi 17 września 2019 roku o godz. 10:10 w pokoju 8 w Administratorze Sp. z o. o. w Giżycku (ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko).

7.Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

mapka poglądowa

formularz ofertowy – Bystry

Ogłoszenie wyników