Prace budowlane – Piękna Góra 5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT ELEWACJI W BUDYNKU PIĘKNA GÓRA 5”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 19-04-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 5.

Piekna Gora 5 – Elewacja  (PRZEDMIAR)